SABINA รับรางวัลระดับดีมาก สถานประกอบการต้นแบบ “Bubble and Seal”

                                                       SABINA รับรางวัลระดับดีมาก

สถานประกอบการต้นแบบBubble and Seal”

 

    บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) โรงงานยโสธร ได้รับโล่รางวัลระดับดีมาก สถานประกอบกิจการต้นแบบ Bubble and Seal” โล่รางวัลเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการ  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ โดยมีนายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *