โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ร่วมกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม ภายใต้โครงการ Sewing Cup Sewing Heart 2022

โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ร่วมกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม
ภายใต้โครงการ Sewing Cup Sewing Heart 2022

        เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จำนวน 89 คน ร่วมเย็บเต้านมเทียมเพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ภายใต้โครงการ Sewing Cup Sewing Heart กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ด้านแพทย์ศาตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Medical Science Program) ให้น้องๆนักเรียนได้มีความภาคภูมิใจในการทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม
        โดย บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีพีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน Sewing Set อุปกรณ์สำหรับเย็บเต้านมเทียม โดยเต้านมเทียมเย็บสำเร็จจากน้องๆโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จำนวน 200 เต้า จะส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *