บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “โครงการมหิดลร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน ครั้งที่ 7”

          บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “โครงการมหิดลร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน ครั้งที่ 7” กิจกรรมของนักศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อบริการ ป้องกัน ส่งเสริม รักษา และฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนแบบเชิงรุกในพื้นที่ชนบท และเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพ และการทำงานเป็นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพของนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทาราม ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

#SabinaUlover
#Sabina1ในใจU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *