บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “โครงการงานบาสเกตบอลและฟุตบอลประเพณี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 53”

          บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “โครงการงานบาสเกตบอลและฟุตบอลประเพณี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ครั้งที่ 53” กิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยหันมาออกกาลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรง นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้นิสิตนักศึกษา ทั้งสองสถาบันได้มีโอกาสทางานร่วมกัน และช่วยเสริมสร้างให้เกิดความเสียสละ เกิดความมีน้าใจเป็นนักกีฬาและความภาคภูมิใจ ในสถาบันของตนอีกด้วย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเฉลิมราชสุดา กีฬาสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#SabinaUlover #Sabina1ในใจU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *