บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “โครงการค่ายเจาะจิต ครั้งที่ 15”

          บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “โครงการค่ายเจาะจิต ครั้งที่ 15” กิจกรรมของนิสิตวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจในศาสตร์จิตวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจศาสตร์จิตวิทยาได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตคณะจิตวิทยาทั้งหลักสูตรปกติและนานาชาติในทุกๆ ชั้นปีได้ทำงานร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในหมู่นิสิตด้วย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#SabinaUlover
#Sabina1ในใจU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *